top of page

Jednoduché odporúčania ako si nastaviť rizikové životné poistenie

Úlohou životného poistenia je zmierniť dôsledky neželanej a nečakanej životnej situácie. Preto je odporúčané a dôležité, aby bolo správne nastavené. Najdôležitejšie je najmä krytie veľkých rizík, teda závažné životné situácie, ktoré môžu najviac ovplyvniť život. V tomto článku si rozoberieme podstatné kritériá, podľa ktorých si správne nastavíte rizikové životné poistenie.

Veľké riziká

Medzi veľké riziká patrí smrť, invalidita, kritické choroby, trvalé následky úrazu a dlhodobá pracovná neschopnosť. Ak sú tieto riziká dostatočne kryté, je možné dopoistiť aj ostatné riziká, napríklad denné odškodné v prípade úrazu, hospitalizácia alebo chirurgický zákrok. Nastavenia výšky poistnej sumy je vždy individuálne, odvíjajúce sa prvotne od príjmu a následne od štatistiky.


Odporúčam riadiť sa príjmom

Veľké riziko spôsobí reálne dlhodobú stratu na Vašom príjme a tak aj príjme rodiny, preto je potrebné tento príjem nahradiť a vyplniť obdobie, kedy nie je možné príjem zabezpečiť. Preto odporúčam riadiť sa výškou príjmu, ako hlavným ukazovateľom pre dostatočné nastavenie životného poistenia. Druhou možnosťou je neriadiť sa celkovou výškou príjmu, ale nutnými výdavkami, ktoré bude potrebné zabezpečiť. Ako nastaviť výšku poistného krytia jednotlivých rizík podľa príjmu alebo nutných výdavkov, vysvetlím na jednoduchých príkladoch.


Odporúčam riadiť sa štatistikou

Dôležitým ukazovateľom je tiež štatistika, ktorá poukáže na riziko, ktoré môže s vysokou pravdepodobnosťou nastať. Pravdepodobnosť štatistiky vychádza z reálnych čísiel, nie len z odhadov alebo subjektívnych pocitov. Napríklad, prirodzenejšie je pripustiť si možnosť, že naše zdravie ohrozí skôr úraz, než niektoré z vážnych kritických ochorení. S týmto uvažovaním sa reálne stretávam v praxi. Štatistika však hovorí o tom, že napríklad v prípade invalidity sú len 3 % spôsobené úrazom. Dôležité je preto na štatistiky prihliadať a riadiť sa nimi.


Ako nastaviť výšku poistnej sumy


Riziko smrti

Dôležité pri nastavení výšky poistného krytia rizika smrti je uvažovať nad tým, čo je potrebné nahradiť (príjem pre rodinu, splatiť úver a pod.). Mladý človek, ktorý nemá deti, nemá partnera, je bez hypotéky, nemusí mať poistenie rizika nastavené na vysokú sumu. Naopak, rodina s deťmi potrebuje byť zabezpečená v prípade, ak stratí príjem jedného zo živiteľov. U živiteľa rodiny je teda odporúčaná poistná suma vo výške dvojnásobku ročného príjmu. To znamená, že rodina má aj v prípade takto veľkej straty zabezpečený príjem aspoň na dva roky, kým sa so stratou príjmu vyrovná.


Poistenie úverov (smrť + invalidita)

V prípade, že je potrebné pokryť tiež úvery, odporúčam kombinovať riziko smrti a invalidity. Obe riziká by mali pokrývať celkovú výšku úverov, aby v prípade, že nastane jedno z rizík, je možné zbaviť sa celého úveru. Poistnú sumu je možné nastaviť tak, aby klesala so splácaním úveru a klient tak neplatil zbytočne veľa. Zároveň neodporúčam možnosť poistenia úveru priamo v banke, pretože podmienky týchto produktov nie sú dostačujúce. Napríklad invaliditu je možné poistiť až od 70 % (plná invalidita) pričom štatistika hovorí o tom, že plná invalidita tvorí len cca 26 % zo všetkých prípadov.


Invalidita

V prípade rizika invalidity je odporúčaná poistná suma minimálne vo výške dvojnásobku ročného príjmu. Samozrejme, v prípade invalidity by bolo ideálne zabezpečiť riziko oveľa vyššou sumou, čo sa ale odrazí na vysokej cene poistenia. Suma má pokrývať jednak výpadok príjmu a tiež náklady na liečenie, prípadne rehabilitácie. Pri tomto riziku je veľmi dôležité myslieť aj na štatisticky oveľa pravdepodobnejšiu polovičnú invaliditu (od 40 %), nie len na plnú invaliditu (viac ako 70 %). Lacné poistenia často obsahujú invaliditu len z úrazu, čo podľa štatistiky tvorí len 3 % zo všetkých prípadov invalidity.


Kritické ochorenia

Kritické ochorenia vážne ovplyvnia život každého človeka a jeho rodiny. Najčastejšie ochorenia sú onkologické (až 60 %), na druhom mieste mozgová príhoda a infarkt (22 %). Štatistika hovorí, že priemerné náklady na liečenie onkologického ochorenia sú vo výške 12.000 € za 1 rok. Ide o náklady, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Pokiaľ nedisponujete požadovanou čiastkou úspor, ktoré by ste v danom prípade vedeli použiť, odporúčaním je si riziko poistiť na minimálne túto sumu. Opätovne platí, že to je minimálna suma, náklady môžu byť aj vyššie a preto je ideálne riziko poistiť aj vyššou sumou.


Trvalé následky úrazu

Keďže trvalý následok na zdraví človeka v dôsledku úrazu negatívne ovplyvní jeho dlhodobú práceschopnosť, zaraďujeme ho medzi veľké riziká. Finančné plnenie z poistenia sa vypláca percentuálne zo sumy, na ktorú ste sa poistili pri uzatvorení zmluvy. Odporúčam minimálnu sumu poistenia vo výške 40.000 €, pretože štatistika uvádza najčastejšie vyskytujúce sa trvalé následky úrazu do 25 %. Preto musí byť adekvátne stanovená vysoká suma poistenia, aby aj pri nízkych % výška sumy plnenia klientovi pomohla.


Dlhodobá práceneschopnosť (PN)

Tiež odporúčam poistiť dlhodobú PN, ktorú radím medzi veľké riziká. Práceneshopnosť a najmä dlhodobá, znemožný zabezpečiť príjem, ktorý potrebujete na mesačné výdavky a náklady. Výšku dennej dávky vyrátate z rozdielu medzi nemocenskou dávkou a výškou celkového príjmu. Poistením si zabezpečíte chýbajúci príjem a zachováte si životný štandard ak sú Vaše výdavky a náklady na život mesačne vo výške celkového príjmu. Ak nechcete za poistenie platiť zbytočne veľa, nieje vždy potrebné zabezpečiť celkovú výšku príjmu, ale len nutné výdavky. Tiež je lacnejší variant dlhodobej PN oproti poisteniu krátkodobej PN. Krátkodobý výpadok príjmu môžte pokryť napr. z rezervy na účte.


Jednoduchý príklad nastavenia minimálnych odporúčaných postných súm


Živiteľ rodiny, bez úverov s príjmom 800€ v čistom.

Riziko smrti

19 200 €

24 násobok čistého ročného príjmu

Invalidita

19 200 €

24 násobok čistého ročného príjmu

Kritické ochorenia

12 000 €

Priemerné náklady na liečbu onkologických ochorení

Trvalé následky úrazu

40 000 €

Optimálna suma pre najčastejšie typy úrazov do 25%

Práceneschopnosť

7€ /deň

Čistý príjem po odpočítaní dávok zo socialnej poisťovne

Cena takto nastavenej rizikovej zmluvy vychádza cca od 35€ mesačne. Samozrejme závisí od ďalších parametrov ako sú vek, rizikovosť zamestnania a zdravotný stav.

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page