Vyhledat
  • Miro

VÝŠKA RPMN A VÝPOČET PODĽA VZORCA

Povinný údaj RPMN pri pôžičkách a hypotékach klientov informuje o tom, aký drahý je úver. Ide o celkové náklady na úver prepočítané na jeden rok. Ak nie je RPMN uvedené v zmluve, alebo v nej je uvedená nižšia hodnota RPMN než v skutočnosti úveru prislúcha, je takýto úver/pôžička považovaný bezúročný a bezodplatný. Za bezúročný a bezodplatný sa spotrebiteľský úver považuje aj vtedy, keď RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty. Neplatí to však pri úveroch na bývanie.


Porovnávať RPMN pri pôžičkách a na základe toho zvažovať ich výhodnosť je možné iba pri produktoch s rovnakými parametrami. Treba brať do úvahy výšku úveru, poplatok za vedenie účtu, dobu splatnosti ... .


Výšku RPMN ovplyvňuje:


  • výška poskytnutého úveru

  • doba splácania úveru

  • náklady pri poskytnutí úveru

  • výška splátok

  • úroková sadzba


V prípade poplatkov zahrnutých do RPMN ide o poplatky:


  • jednorazové - tie musí klient zaplatiť na začiatku alebo v priebehu úverového vzťahu

  • pravidelné - platené spolu so splátkou úveru


Vzorec na výpočet RPMN upravuje zákon a to podľa vzorca
Význam symbolov:

K - je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, ..., m}, K´- je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, ..., m´}, AK - je výška K-teho spotrebiteľského úveru, A´K´ - je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru, ∑ - je suma, m - je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru, m´ - je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, tK - je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru tK´ - je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou alebo platbou nákladov spotrebiteľského úveru, i - je ročná percentuálna miera nákladov, ktorú možno vypočítať (buď algebricky alebo numerickou aproximáciou), pretože ostatné prvky rovnice.


Zdroj: NBS

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše