Vyhledat
  • Miro

TRIEDY AKTÍV A MOŽNOSTI PRE INVESTOROVTriedy aktív investorom umožňujú vytvoriť kvalitné portfólio a diverzifikovať svoje investície. Každá trieda je iná, má iné vlastnosti a správanie, preto má spomínaná diverzifikácia zmysel – investovať do viacerých tried aktív a tým znížiť riziko. Pre každého sa hodí iné portfólio podľa toho, či je dôležitejším ukazovateľom výnos, riziko, vyváženosť a podobne. Podstatné sú konkrétne potreby investora.


Sú to skupiny finančných aktív, ktoré už nezahŕňajú iba akcie, dlhopisy, hotovosť, ale aj meny, komodity, nehnuteľnosti, zberateľské vzácnosti... . Každá trieda má iné investičné parametre – očakávaný výnos, likvidita, investičný horizont a riziko. Z týchto hľadísk ich možno ďalej deliť.


  • Pri akciovej zložke to môžu byť akciové podielové fondy, ETF, derivátové futures kopírujúce vývoj akciových indexov. Samozrejme, že tí skúsení si môžu kúpiť akcie priamo.

  • Dlhopisovú zložku tvoria okrem konkrétnych dlhopisov aj dlhopisové podielové fondy.

  • Hotovostnú časť tvoria nielen peniaze na účtoch, ale napríklad aj štátne pokladničné poukážky a podielové fondy peňažného trhu.

  • Komodity sú v portfóliu väčšinou zastúpené prostredníctvom podielových fondov, ETF, derivátových nástrojov. Napríklad drahé kovy je však možné držať aj fyzicky doma v trezore.

  • Zaujímavou zložkou sú alternatívne investície – umenie, zberateľské predmety, šperky, víno, mince, poštové známky, starožitnosti. Ide o hmotnú investíciu.

  • Aj nehnuteľnosť môže investor vlastniť, alebo investovať prostredníctvom dlhopisov, či realitných fondov.

  • Medzi derivátové nástroje patria forwardy, opcie a plnia úlohu hedgingu voči rizikám a môžu tvoriť dodatočné výnosy v portfóliu.
Investovať je možné aktívne, alebo pasívne. Pri aktívnom investovaní si vyberá konkrétne nástroje investor sám, alebo prostredníctvom svojho poradcu. Je pritom dôležité analyzovať a sledovať ekonomické indikátory. Pri aktívnom investovaní sú nezanedbateľnou položkou aj poplatky.

Pasívnym investovaním sa kopíruje vývoj trhu, alebo jeho segmentu. Zásahy sú minimálne, s čím súvisia aj nižšie poplatky.


Pri diverzifikácii by sa nemalo myslieť iba na triedy aktív, ale aj na rôzne oblasti a sektory – technológie, energetika, doprava, financie, ťažba, zdravotníctvo, farmácia, pretože aj tieto odvetvia reagujú na vonkajšie vplyvy rôzne.
ROZDELENIE FINANČNÉHO TRHU


Krátkodobé finančné nástroje peňažných trhov sprostredkúvajú krátkodobé prebytky medzi štátnymi orgánmi, finančnými inštitúciami a podnikateľským sektorom. Obchoduje sa tu s krátkodobými finančnými nástrojmi, so splatnosťou do jedného roka. Tu je typická vysoká likvidita, nízke riziko, nižší výnos a malá volatilita – hypotekárne záložné listy, dlhopisy do pol roka/roka. Cenou peňažného trhu je úrok, ako výsledok vzťahu medzi ponukou a dopytom, ako aj dôsledok monetárnej politiky centrálnych bánk.

Nástroje peňažného trhu – zmenky, šeky, pokladničné poukážky, depozitné certifikáty, krátkodobé úvery, vkladné knižky, termínované vklady.


Strednodobé a dlhodobé finančné nástroje kapitálového trhu slúžia na financovanie investícií pomocou cenných papierov, či úverov. Subjektami kapitálového trhu sú banky, podniky, poisťovne, orgány verejného sektora, obyvatelia.

Investori svoje voľné prostriedky investujú do rôznych finančných nástrojov, ktoré majú rozličnú volatilitu, likviditu, riziko, adekvátne predpokladanému času a výnosu.

Medzi finančné nástroje kapitálového trhu patria strednodobé a dlhodobé úvery, lízingy, akcie, dlhopisy, finančné deriváty, investičné certifikáty, podielové fondy, ETF. Cenou sú tu kurzy cenných papierov.Zaujímavým obchodovaním s cudzími menami je FOREX – medzinárodný devízový trh, kde sa stretáva ponuka a dopyt po zahraničných menách. Tvorí sa pritom cena jednotlivých mien – menový/devízový kurz, ktorý je však charakteristický svojou mierou kolísavosti a teda veľkým rizikom straty kapitálu. Tento trh je preto určený skúseným obchodníkom.


V poslednej dobe v spojení s častým používaním termínov recesia a kríza, ako aj vplyvom horšej výkonnosti svetovej ekonomiky je pre investorov atraktívny trh drahých kovov, ktoré prinášajú mnohé výhody, o ktorých sme už písali a ešte sa im v budúcnosti budeme venovať.

75 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše