Vyhledat
  • Miro

POVOLENÉ LIMITY PRI PLATBÁCH V HOTOVOSTI

Limity platieb v hotovosti upravuje zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Aké sú teda limity a prečo sú vôbec zavedené?


Pri platbách v hotovosti je maximálna povolená suma 5tisíc eur a týka sa platieb medzi právnickými alebo fyzickými osobami, vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť či inú samostatne zárobkovú činnosť. Medzi nepodnikateľmi je to maximálne 15tisíc eur. Vyššie sumy iba bezhotovostne.


Medzi dôvody týchto limitov patrí boj s daňovými podvodmi, zamedzenie fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez skutočného toku finančných prostriedkov, boj s praním špinavých peňazí atď... . Podnikatelia pri predaji tovaru alebo služby, sú povinní tržbu prijať prostredníctvom eKasy.


Platbou v hotovosti je odovzdanie a prijatie mincí alebo bankoviek v hotovosti a to buď v euro mene alebo v inej mene. V prípade inej meny ako euro, je táto suma prepočítaná na eurá kurzom určeným ECB alebo NBS a to kurzom, ktorý bol platný v predošlý deň uskutočnenia platby v hotovosti.Platbou v hotovosti však nie je platba za dodanie tovaru na dobierku alebo platba za dodanie tovaru či poskytnutie služby platobnou kartou.


Tieto zákonné limity sa netýkajú.

  • poskytovania platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku

  • prevádzkovania zmenárenskej činnosti

  • spracovávania alebo prepravy bankoviek a mincí

  • správy daní

  • obdobia počas krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného či núdzového stavu a mimoriadnej situácie.

Ak sú platby rozdelené na niekoľko častí a týkajú sa jedného právneho vzťahu, berie sa do úvahy ich súčet.


Limity pri platbách v hotovosti sa týkajú aj tých platieb, ktoré prebehnú v zahraničí, a to ak súvisia s plnením uskutočneným na území SR alebo ak odovzdávajúci alebo príjemca platby má trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň či miesto podnikania na území SR.


V prípade porušenia týchto limitov je výška pokuty v prípade fyzickej osoby až do 10tisíc eur a ide o priestupok. V prípade právnickej osoby a podnikateľa ide o správny delikty a výška pokuty sa pohybuje až do 150tisíc eur.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše