Vyhledat
  • Miro

PODNIKANIE A OBCHODNÉ MENO

Obchodné meno upravuje Obchodný zákonník a rozumie sa ním názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. Obchodné meno je povinné a teda musí ho mať každý podnikateľ, nezameniteľné s iným podnikateľom. Podľa obchodného mena konkrétnych podnikateľov rozlišujeme, spoznáme a vyhľadávame. Obchodné meno taktiež nesmie mať klamlivý charakter o podnikateľovi a jeho predmete podnikania.


Fyzická osoba má ako obchodné meno svoje meno a priezvisko, prípadne dodatok, ktorý ho odlišuje. V prípade právnickej osoby je to názov, pod ktorým je zapísaná v Obchodnom registri. Názov musí obsahovať aj dodatok s právnou formou.


Právom podnikateľa je prezentovať sa svojim obchodným menom pri svojich činnostiach. V prípade prevodu podniku možno previesť obchodné meno na inú osobu.V prípade fyzickej osoby/podnikateľa je možné aj dedenie, no dedič môže pod doterajším menom podnikať iba s dodatkom, ktorý označuje právne nástupníctvo a meno nástupcu.


Pri obchodnom názve si mnohí predstavia aj logo. Logo na Slovensku nemá právnu úpravu ide o súčasť priemyselného vlastníctva, neupraveného v osobitých priemyselno-právnych predpisoch. Logo sa neregistruje a nemá stanovenú dobu ochrany. Je predmetom zmluvných vzťahov a podmienky na jeho používanie upravuje zmluva. Treba však zvážiť hodnotu konkrétneho výtvoru loga a pojmové znaky predmetu ochrany autorského diela. Logo sa môže po splnení zákonných podmienok zaregistrovať ako ochranná známka.


4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše