Vyhledat
  • Miro

OBCHODNÉ TAJOMSTVO A AKO S NÍM NAKLADAŤ

Jedným z práv, ktoré vám ako podnikateľom patria pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, je obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo priamo upravuje aj Obchodný zákonník a aj keď prislúcha podnikateľom, jeho porušenia sa najčastejšie dopúšťajú práve zamestnanci.


Obchodným tajomstvom sa rozumejú všetky skutočnosti obchodnej, technickej a výrobnej povahy, týkajúce sa podniku, majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu či nemateriálnu hodnotu a nie sú bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch a tak majú byť podľa vôle podnikateľa utajené. Podnikateľ by ich utajenie mal zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť.


S obchodným tajomstvom súvisí aj právo nakladať s ním. To trvá počas existencie obchodného tajomstva, ktoré nie jej viazané na registráciu alebo na nejaký iný formálny úkon, ako napríklad pri patentovom práve. Podnikateľ má nárok udeliť dovolenie na využitie obchodného tajomstva a určiť podmienky takéhoto využitia, pričom súhlas sa udeľuje na základe licenčnej zmluvy s užívateľom. Môže sa však jednať aj o jednostranný právny úkon z pozície podnikateľa.


Obchodné tajomstvo trvá až kým nezanikne niektorý z predpokladov jeho ochrany.Podľa osobitých predpisov nie je chránené napríklad ani know-how. To nie je na Slovensku ani právne definované, ani osobitne upravené. Sú to zručnosti, znalosti, skúsenosti, vedomosti, informácie či poznatky z rôznych oblastí - výroba, obchod, výskum, veda, technológie, pracovné postupy, ekonomika, hospodárenie, marketing, obchodné plány, kontakty, stratégia ..... .


Ak má know-how príslušné znaky, je možné ho chrániť. Malo by byť vyjadrené v objektívne vnímateľnej podobe, malo by byť užitočné pre jeho používateľa a nemalo by byť všeobecne známe a svojou špecifikáciou ani dostupné. Know-how má určitú majetkovú hodnotu, je využiteľné tretími osobami a dá sa na iné osoby previesť. Ochrániť ho možno uzavretím Dohody o zachovaní mlčanlivosti alebo Dohody o utajení.


V prípade porušenia obchodného tajomstva je možné od škodcu požadovať, aby prestal ďalej šíriť obchodné tajomstvo a neobohacoval sa ním. Taktiež je možné požadovať náhradu škody a vyplatenie bezdôvodného obohatenia sa.

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše