Vyhledat
  • Miro

O DANIACH A INÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Príjmy do štátneho rozpočtu pochádzajú od obyvateľstva, podnikateľských subjektov, z verejných podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií. Z majetkov vo vlastníctve štátu a z majetkov v súkromnom vlastníctve. 


IDE O DANE, PRÍJMY ZO ŠT. PODNIKOV, POPLATKY, POKUTY, SANKCIE, DOTÁCIE, DARY, CLO, NENÁVRATNÁ FINANČNÁ POMOC, EMISNÉ VÝNOSY.


Výdavky zo štátneho rozpočtu na rok 2020 sú podľa objemu v tomto poradí:

Sociálne zabezpečenie

Zdravotníctvo

Verejné služby

Ekonomika

Verejný poriadok a bezpečnosť

Obrana

Kultúra, rekreácia, náboženstvo

Ochrana životného prostredia

Bývanie a občianska vybavenosťA ČO V SKRATKE K DANIAM?


Z DAŇOVÝCH POJMOV: DAŇ je zákonom stanovená, povinná pravidelná platba, ktorú odvádzajú daňovníci zo svojho daňového základu do štátneho rozpočtu, v určenej lehote.  DAŇOVNÍK/DAŇOVÝ SUBJEKT je osoba, priamo odvádzajúca daň za seba, do štátneho rozpočtu /v prípade priamych daní/ PLATITEĽ DANE - osoba zodpovedajúca len za odovzdanie dane a nezaťažuje ju /prípad nepriamych daní/ OBJEKT DANE - predmet, ktorý podlieha zdaneniu ZÁKLAD DANE - vypočítava sa z neho výška daňovej povinnosti DAŇOVÁ SADZBA - čiastka, ktorá sa odovzdáva do štátneho rozpočtu. Je daná buď percentom, pevnou sadzbou, alebo kombinovane.  DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA - daňový únik, ktorý je legálny, v snahe minimalizovať odvedené dane medzerami v zákone,  jeho neúplnosťou, či rozporným výkladom.  DAŇOVÝ ÚNIK - neoprávnené neplnenie si daňových povinností, alebo ich zniženie DAŇOVÝ RAJ - miesto, poskytujúce podnikateľom výhodnejšie daňové podmienky, než aké majú inde

ČLENENIE DANÍ: PODĽA SUBJEKTU DANE: - dane fyzických osôb - dane právnických osôb PODĽA PREDMETU ZDANENIA: - dane z príjmov - dane z majetku - DPH a spotrebné dane PODĽA DOPADU NA DAŇOVÉ SUBJEKTY: - priame - nepriame PRIAME DANE: Dane z príjmov:  - daň z príjmu fyzických osôb - daň z príjmu právnických osôb Dane z majetku/miestne dane: - daň z motorového vozidla (spravuje VÚC) - daň z nehnuteľnosti - daň za užívanie verejného priestranstva - daň za psa - daň za ubytovanie - daň za predajné automaty - daň za nevýherné hracie automaty - daň za vjazd/zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - daň za jadrové zariadene NEPRIAME DANE: - DPH - Spotrebné dane:  - daň z tabaku - daň z liehu - daň z vína - daň z piva - daň z minerálnych olejov a mazív - daň z elektriny, zemného plynu, uhlia  Správcovia dane: - obce: daň z nehnuteľností a miestne dane - finančná správa: DPH, daň z príjmu, daň z motorových vozidiel, spotrebné dane10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše