Vyhledat
  • Miro

HOME OFFICE - PRÁVA A POVINNOSTI PRI DOMÁCKEJ PRÁCI

V súvislosti s opatreniami počas koronakrízy sa často spomína "home office" a možno si nie každý uvedomuje, že s tým súvisia aj povinnosti a legislatívne úpravy. Takže napriek tomu, že home office je práca, ktorá sa nevykonáva priamo na pracovisku, ale ak to pracovné zaradenie umožňuje, tak je vykonávaná z domu.


Home office zákon pozná pod pojmom domácka práca. Je to pracovný pomer, vykonávaný na vopred dohodnutom mieste, na základe podmienok v pracovnej zmluve a má pravidelný a stály charakter. Mnohí si môžu tento spôsob výkonu práce mýliť s príležitostnou prácou na doma, ktorá nemá stály charakter - tzv. dočasný home office. Ten však nemá pravidelnosť a súvisí s mimoriadnymi okolnosťami, ktoré neumožňujú zamestnancovi vykonať pracovné povinnosti na pracovisku. Napríklad ak ide o rôzne nepredvídateľné vonkajšie vplyvy. S dočasným home office musia súhlasiť obe strany a teda zamestnávateľ ho nemôže svojmu zamestnancovi prikázať. Ide iba o akýsi firemný benefit, uvedený v kolektívnej, alebo individuálnej zmluve, alebo v dodatku k pracovnej zmluve.


Avšak na základe zmien od 4 apríla 2020 môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi počas mimoriadnej situácie, núdzového, alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho zrušení, nariadiť prácu z domu. Samozrejme ak to jeho pracovné zaradenie umožňuje.

Aj domácka práca sa musí riadiť zákonnými ustanoveniami a pravidlami pracovnej zmluvy, na rozdiel od dočasného home office, ktorý zákon neupravuje.


Aj keď je pri práci z domu kontrola zamestnancov ťažšia, tak by mali pracovnú disciplínu svedomito dodržiavať. To je možné v rámci možností overiť napríklad zasielaním denného výkazu do určenej hodiny, ktorú stanoví zamestnávateľ. Málokto taktiež vie, že aj pri práci z domu je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia BOZP, pretože aj pri práci z domu je možné úraz považovať za pracovný. Preto je potrebné dostatočné zabezpečenie pred rizikami úrazu, najmä pri používaní rôznych pracovných prostriedkov a nástrojov.


Ak je práca z domu vykonávaná dlhšie ako 4 hodiny, má zamestnanec nárok na stravné. Ak zamestnávateľ nezabezpečí teplé jedlo a nápoj, musí poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravovanie. Pri práci z domu má zamestnanec taktiež nárok na náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti a to počas prvých 10 dní. Potom má nárok na nemocenské.


Čo sa týka odmeny za vykonanú prácu, má zamestnanec nárok na rovnakú odmenu, ako ostatní zamestnanci a teda bežný plat, aký by dostal pri vykonávaní práce na pracovisku. Čerpanie dovolenky musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť aspoň 14 dní dopredu, alebo aj kratšie, ak sa na tom vzájomne dohodli.

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše