Vyhledat
  • Miro

CASH FLOW - PEŇAŽNÝ TOKCASH FLOW predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami podniku a informuje o tokoch bežného a minulého/predošlého účtovného obdobia. Člení sa na základné podnikateľské činnosti, investičné činnosti a finančné činnosti a ukazuje prírastok, alebo úbytok peňazí pri hospodárení podniku, za určitý časový úsek. Jeho výkaz je súčasťou účtovnej uzávierky, zaznamenáva všetky transakcie a hospodársku činnosť podniku a pomáha pri posudzovaní jeho likvidity. Je výpočtom položiek, upravujúcich zisk ako hlavný prírastok peňazí na konci účtovného obdobia. Preukazuje celkové zdroje peňažných prostriedkov a ich využitie na už spomínanú hospodársku, investičnú a finančnú činnosť.  HRUBÝ CASH FLOW - súčet čistého zisku, nedotknuteľných rezerv a amortizácie ČISTÝ CASH FLOW - čistý zisk po odrátaní daní a nedotknuteľných rezerv KOMPENZOVANÝ CASH FLOW/NETTO PRÍJEM, ALEBO VÝDAVOK - zlúčenie súvisiacich príjmov a výdavkov a vykázanie ich výsledku - príjem, alebo výdavok.  NEKOMPENZOVANÉ CASH FLOW/BRUTTO PRÍJMY A VÝDAVKY - vykázanie oddelených hlavných skupín príjmov a hlavných skupín výdavkov. Najjednoduchšie sa ukazovateľ peňažných tokov vypočíta rozdielom medzi konečným stavom peňažných prostriedkov a ich začiatočným stavom.  CASH FLOW STATEMENT - výkaz pohybu hotovosti; príjmov a platieb spoločnosti CASH FORECASTING - pokladničný rozpočet; peňažné potreby spoločnosti na ďalšie účtovné obdobie NET CASH FLOW - čisté okamžité prostriedky; hotovosť vyprodukovaná, alebo spotrebovaná v určitom období pri aktivitách, alebo produktoch za jednotku času Na zodpovedné riadenie firmy je nutné poznať problematiku cash flow, ktorý je spojený s aktivitami a činnosťou podniku. Ukazuje totiž, ako by mala byť zabezpečená hotovosť na prevádzku, investičné aktivity a finančnú činnosť.

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše