Vyhledat
  • Miro

BANKOVÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU

Banka je inštitúcia, špecializujúca sa na zhromažďovanie finančných prostriedkov, čiže prijímanie vkladov; ďalej na poskytovanie úverov a iných bankových operácií, obchodov a transakcií.


Banková sústava SR je dvojstupňová a tvorí ju centrálna banka/Národná banka Slovenska a komerčné banky.


NBS, čiže centrálna banka, určuje a riadi menovú politiku, vydáva obeživo a reguluje množstvo peňazí v obehu, vedie účty štátneho rozpočtu a fondov, uskutočňuje domáci aj zahraničný platobný styk, dohliada na činnosť komerčných bánk, zastupuje štát v operáciách na svetových peňažných trhoch.


Nástroje Národnej banky Slovenska sú priame a nepriame.


Medzi priame nástroje patria úverové limity, pravidlá likvidity, povinné vklady, stanovenie maximálnych úrokových sadzieb.

Medzi nepriame nástroje patria diskontné sadzby, operácie na voľnom trhu, povinné minimálne rezervy, niektoré úvery.


Komerčné banky vykonávajú obchodnú činnosť, čiže aktívne, pasívne a sprostredkovateľské operácie.


Medzi pasívne operácie patria bežné účty, vklady na požiadanie, vkladné knižky, sporenie, úsporné vklady, terminované vklady, vkladové listy, bankové obligácie, úvery a pôžičky od iných bánk.

Aktívnymi operáciami sú úvery, lízingy a investičná činnosť.


K sprostredkovateľskej činnosti komerčných bánk patrí zmenáreň, poradenstvo, platobný styk, prenájom schránok atď.


U bánk sa zisťuje ich solventnosť, likvidnosť a rentabilita. ČI je banka schopná hradiť svoje záväzky, vyplácať klientom vklady a či dosahuje zisk. S bankami súvisí aj interné a externé riziko.


Interné riziko predstavuje neschopnosť manažmentu, chybné alebo neskoré platby, likvidné a úverové riziko. Externé riziko zahrňuje politické zmeny, infláciu, menové a kurzové riziko.


Zisk bánk je tvorený úrokmi za vklady, tzv. pasívny obchod a za úvery, tzv. za aktívny obchod.


Banka môže byť zo zákona o bankách na Slovensku založená ako akciová spoločnosť na prijímanie vkladov, poskytovanie úverov a podľa ďalších povolení sprostredkovať tuzemské prevody peňažných prostriedkov, poskytovať investičné služby, obchodovať na vlastný účet alebo na účet klienta, spravovať pohľadávky a cenné papiere klienta na jeho účet, finančný lízing, vydávať a spravovať platobné prostriedky, poskytovať poradenstvo v oblasti podnikania, vydávať cenné papiere, ukladať cenné papiere alebo veci, prenajímať bezpečnostné schránky, poskytovať bankové informácie, hypotekárne obchody, plniť funkciu depozitára, spracovávať bankovky, mince, pamätné bankovky a pamätné mince...

Dohľad nad bankami vykonáva Národná banka Slovenska.

128 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše