Vyhledat
  • Miro

AKO SPRÁVNE NA ZRUŠENIE PZP

Povinné zmluvné poistenie je, ako už z názvu vyplýva, povinné. Môžete si však vybrať, v ktorej poisťovni dáte svoje vozidlo poistiť. Zmluvu o PZP klient uzatvára na dobu neurčitú a poistné obdobie trvá jeden rok. Po úhrade poistného na ďalší rok, sa poistenie automaticky predlžuje. Taktiež je možné zmeniť poisťovňu. Treba vedieť ako na to.


Keď chcete zrušiť svoje aktuálne PZP k výročiu poistného obdobia a poistiť si vozidlo inde, musíte tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak sa mení výška poistného, musí poisťovňa klienta o tejto skutočnosti informovať najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Aby mal čas zvážiť prípadné zmeny. Ak poisťovňa túto informáciu klientovi nedoručí, môže klient podať výpoveď PZP kedykoľvek a to aj po uplynutí poistnej doby.


PZP je možné zrušiť aj predčasne a to v prípade predaja auta, krádeže, úmrtia poistníka alebo trvalého odhlásenia vozidla z evidencie.


Občiansky zákonník definuje aj predčasné ukončenie PZP v lehote do 2 mesiacov od uzatvorenia poistenia. Poistníkovi bude vrátená alikvotná čiastka, z ktorej bude odpočítaná suma za obdobie, počas ktorého poistenie trvalo.


Ak klient poistné nezaplatí do dátumu splatnosti a to ani po doručení výzvy na zaplatenie, bude poistenie zrušené. Klient však musí doplatiť dlžnú čiastku za obdobie, stanovené v poistných podmienkach.


Výpoveď PZP musí mať formu úradného listu a obsahovať korešpondenčnú adresu odosielateľa, aj adresáta, miesto a dátum vyhotovenia, údaje o poistnej zmluve, dôvod výpovede, žiadosť o vrátenie zvyšného poistného, žiadosť o vystavenie potvrdenia o škodovom priebehu, podpis žiadateľa a prílohy.


Táto výpoveď sa doručuje v listinnej forme doporučenou poštou. Niektoré poisťovne však ponúkajú aj možnosť podania online, prostredníctvom príslušného formulára, či mailom. Treba však oskenovať a poslať aj podpísanú výpoveď. Po zaevidovaní tejto žiadosti príde klientovi vyrozumenie, doklad o zrušení a potvrdenie o škodovom priebehu.


Ak bude klient auto využívať aj po výpovedi, musí si uzatvoriť nové PZP v inej poisťovni. Jazda bez platného PZP vyjde draho. Až do výšky 3 320 eur.

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše